mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter วันนี้50
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้111
mod_vvisit_counter สัปดาห์นี้161
mod_vvisit_counter สัปดาห์ที่แล้ว702
mod_vvisit_counterเดือนนี้1537
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว69
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด122303

   
1. กฎหมายเกี่ยวกับองค์คณะบุคคล คณะกรรมการกลุ่มบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2)
2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
2556
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ
2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งถอดถอนคณาจารย์พิเศษ
2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2547
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
2547
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารระดับต่าง ๆ
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี
2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี
2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
   
3. กฎหมายเกี่ยวกับการงานวิชาการ การเรียนการสอน การประเมินผล
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตรจารย์
2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สถาบันสมทบและสถาบันส่วนร่วม
2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2549
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ชั้นสาขาของปริญญากิตติมาศักดิ์และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมาศักดิ์
2549
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตรจารย์
2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้และการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอนุปริญญา
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดทำวารสารทางวิชาการ
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2550
ระเบียบฯ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2548
ระเบียบฯ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการเรียน
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2560
การแสดงจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2560
2559 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ Click
2559
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2559
ประกาศฯ เรื่อง การบริหารหลักสูตร
2558
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
2553
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อสาขาวิชา ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
 
4. กฎหมายเกี่ยวกับนักศึกษา
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
2548
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2557
ประกาศฯ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
2557
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2557
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2557
ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพนักศึกษาชาวต่างประเทศ
2557
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าประกันอุบัติเหตุและค่าส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ
2556
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2556
ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2555
ประกาศฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 
5. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงาน
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2556
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
2556
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2555
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ
2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ
2551
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
2551
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2551
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับและการตัดโอนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับตำแหน่งในกอง/สำนักงานคณบดี/สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา เพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการ
2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร
2555
ระเบียบฯ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลาสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2559
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2)
2559
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายหน่วยงานของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาาชการเป็นรายปีตามาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาอนุมัติ การทำสัญญารับทุนและค้ำประกัน และการขอให้ชดใช้ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร (ฉบับที่2)
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรม. (ฉบับที่ 2)
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรม.
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย
2558
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2557
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2557
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัด มรม. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
2557
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2556
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2556
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
2556
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญารับทุนและค้ำประกันและการขอให้ชดใช้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อฯ
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2555
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
2555
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2555
ประกาศฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
2554
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2554
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
2554
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มรม.
2554
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2553
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย
2552
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินค่าจ้างเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
2552
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2552
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการดำเนินการพักอาศัยในอาคารชุด (แฟลต48ยูนิต)
2552
ประกาศฯ เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2552
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
2551
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
6. กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน
2557
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
2557
ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย
2555
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป)
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริม สนับสนุนกิจการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2551
ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2551
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
2550
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป)
2550
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
2549
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
2549
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป)
2548
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา (ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป)
2548
ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
2548
ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2548
ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2559
ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
2558
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราการเก็บเงินรายได้จากการเช่าอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2557
ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2556
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตรค่าบริการและการใช้ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2555
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการขอใช้และการชำระค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
2554
ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการสุขาภิบาลตามบ้านพักราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
7. กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินประเภทต่างๆ
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทน
2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2551
ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ผู้ออกแบบและผู้รับรองแบบ
2550
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2549
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2559
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
2558
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของอาจารย์ อาสาสมัครและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างชาติที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานทางวิชาการในการจัดการศึกษา ภาคปกติ
2557
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2556
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินในการดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนสำหรับคณาจารย์พิเศษ
2556
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แก้ไขเพิ่มเติม
2556
ประกาศฯ เรื่อง การแก้ไขกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2555
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรม.
2554
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2554
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
2554
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก-จ่าย ค่าบริการสุขาภิบาลที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2549
ประกาศฯ เรื่อง การบริหารเงินรายได้โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 
8. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.
กฎกระทรวงศึกษาธิการ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
Download
2548
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2549
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2557
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์
ปี พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการการศึกษานานาชาติ
2553
ระเบียบฯ ว่าด้วย สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
2552
ระเบียบฯ ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Download
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักสูตรและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักสูตรและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
2558
ประกาศฯ เรื่อง หลักสูตรและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
2558
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
2557
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2557
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ "วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง" เป็น "คณะนิติศาสตร์"
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี สังกัดคณะต่างๆ
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2557
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน
2552
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
2552
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
2552
ประกาศฯ เรื่อง การจัดการและบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
2551
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
2551
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ
2551
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2549
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
2548
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
9. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.
พระราชบัญญัติ/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี/ระเบียบกระทรวงการคลัง
Download
2547
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2550
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ
2524
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ
2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
2559
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ
2537
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
2547
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 2)
2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)
2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4)
2548
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว6 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 5 มกราคม 2548
ปี พ.ศ.
ระเบียบ ก.พ.อ./ ข้อบังคับ ก.พ.อ./ กฎ ก.พ.อ./ ประกาศก.พ.อ.
Download
2556
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
2549
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
2549
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2550
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้กลับเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2549
กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
2556
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2554
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2549
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 1)
2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2)
2551
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4)
2552
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 5)
2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6)
2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7)
2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8)
2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 9)
2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่10)
2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยได้รับเงินเดือนสูงกว่า คุณวุฒิหรือเงินเดือน ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
10. สำนักงานอธิการบดี
ปี พ.ศ.
ประกาศสำนักงานอธิการบดี
Download
2556
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2556
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
2556
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน