www.Stats.in.th

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  นำแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน

Message us