www.Stats.in.th

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
3. มีระบบการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ครอบคลุม
4. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพอย่างเหมาะสม
5. มีระบบบริหารเป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
4. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
5. สร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดีในเชิงรุก
7. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
9. ส่งเสริมให้ความรู้ความสามารถพื้นฐานแก่บุคลากร
10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
11. พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข
12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
13. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
14. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในสายงานอย่างทั่วถึง มีความพร้อมและทันสมัยในการประสานและบริการอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ                            
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย บูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เน้นความประหยัดเหมาะสม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพื่อนำสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
4. พัฒนาระบบบริหาร  โดยยึดการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความกระชับ รวดเร็วไม่ขัดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

Message us