www.Stats.in.th

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

พัฒนาคน  พัฒนางาน  เพื่อมหาวิทยาลัย  สู่มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยต้องน่าอยู่  จะเชิดชูผู้มีคุณธรรม  เป็นผู้นำบนพื้นฐานความพอดี  มีสุข

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ  ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพและสามารถให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง          
5.  พัฒนาระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

1.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
4.  พัฒนาระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ

Message us