www.Stats.in.th

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการกลางของมหาวิทยาลัย มีบทบาทภารกิจหลัก คือ อำนวยการ บริหาร ควบคุมกำกับติดตาม ประสานงานด้านการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานคณะ ศูนย์ สำนัก ในสังกัดตลอดจนการประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปัจจุบัน สำนักงานอธิการบดี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 โดยมีนายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีชื่อเดิมว่า “สำนักงานอธิการ” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยบัญญัติให้สำนักงานอธิการมีหัวหน้าสำนักงานอธิการหนึ่งคนเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล รับผิดชอบในสำนักงาน และอาจมีรองหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ เริ่มแรกสำนักงานอธิการตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 4 วิทยาลัยครูมหาสารคาม มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตามลำดับ ดังนี้

  • เรืออากาศเอกปิติ  ทรรพวสุ                  พ.ศ.2518 – พ.ศ.2519
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  ยอดยิ่ง         พ.ศ.2519 – พ.ศ.2527
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเวก  บุญมี          พ.ศ.2527 – พ.ศ.2532
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี        พ.ศ.2532 – พ.ศ.2534
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  ปะวรรณจะ    พ.ศ.2534 – พ.ศ.2538

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่ “วิทยาลัยครู” ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พร้อมกับพระราชทานตราพระราชลัญจกรในพระองค์  เพื่อให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศด้วย

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ สำนักงานอธิการ เป็น สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดี โดยในระยะเริ่มแรกได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 11 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการ                
2. ฝ่ายธุรการ                
3. ฝ่ายการเงิน          
4. ฝ่ายพัสดุ            
5. ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่     
6. ฝ่ายอาคารสถานที่         
7. ฝ่ายยานพาหนะ
8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. ฝ่ายสุขาภิบาลและประปา
10. ฝ่ายสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย
11. ฝ่ายไฟฟ้า แสงเสียงและโทรศัพท์

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 16 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายการเงิน                     
2. ฝ่ายพัสดุ                        
3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่              
4. ฝ่ายเลขานุการ                  
5. ฝ่ายธุรการ                      
6. ฝ่ายวินัยและนิติการ            
7. ฝ่ายยานพาหนะ                 
8. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
9. ฝ่ายไฟฟ้า แสงเสียงและโทรศัพท์
10. ฝ่ายประปา 
11. ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
12. ฝ่ายสวัสดิการ
13. ฝ่ายงบประมาณ
14. ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง
15. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
16. ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่

การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตามลำดับ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี  จันทร์ดาประดิษฐ์    พ.ศ.2538 – พ.ศ.2542
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม     พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิชย์  สาธิตานันต์        พ.ศ.2544 – พ.ศ.2547

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสถาบันราชภัฏมหาสารคามได้ยกฐานะจากสถาบันราชภัฏเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ในระยะเริ่มแรกมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิชย์ สาธิตานันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

        ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็นกอง รวม 7 กอง เพื่อรองรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม          ที่ 0967/2548 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 แต่งตั้งนายประสิน ปูนอน ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแล การบริหารงานหน่วยงานภายในทั้ง 7 กอง และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง ประกอบด้วย­

1. อาจารย์ชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร และงานยานพาหนะ
2. อาจารย์เชษฐา จักรไชย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติบำเหน็จ-ความดีความชอบ งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร งานสวัสดิการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานวินัยและนิติการ
3. นางลำดวน ดวงคมทา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ การเบิก-จ่ายงบประมาณ และระบบ GFMIS
4. อาจารย์นิคม บัวภา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณูปโภค งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงรักษา
5. นางทองอ่อน อุตรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทรัพย์สินและรายได้ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บและการหารายได้ งานบัญชีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา งานให้บริการและสวัสดิการของนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและทุนการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ และงานศูนย์เวชป้องการ
7. นายเมธี กลมดวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ  การวางแผนงานและนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ งานสถิติและข้อมูล งานติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพ

        ต่อมาในปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 โดยได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น   5 กอง ในระยะเริ่มแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             ที่ 1928/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 แต่งตั้ง นายประสิน ปูนอน เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ดังนี้

1. นายชัชวาลย์  พิพิศจันทร์         รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางลำดวน  ดวงคมทา             รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
3. นางพิสุทธา  อารีราษฎร์                  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
4. นางจันทนันท์  จารุโณปถัมภ์             รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. ว่าที่ พ.ต. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ          รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

        ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งและมีคำสั่งแต่งตั้งนายประสิน ปูนอน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ดังนี้

1. นายชัชวาลย์  พิพิศจันทร์          ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางลำดวน  ดวงคมทา             ผู้อำนวยการกองคลัง
3. นายเมธี  กลมดวง                  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
4. นางจันทนันท์  จารุโณปถัมภ์      ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. ว่าที่ พ.ต. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์               ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางลำดวน  ดวงคมทา                 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
3. นายเมธี  กลมดวง                        ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
4. นางจันทนันท์  จารุโณปถัมภ์         ผู้อำนวยการกองกลาง
5. ว่าที่ ร.ต. อนิรุทธ์  แดงหยง           ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                                                   

         ในปี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

1. นายชัชวาลย์   พิพิศจันทร์          ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2. นางจันทนันท์  จารุโณปถัมภ์      ผู้อำนวยการกองกลาง
3. นายเมธี  กลมดวง                 ผู้อำนวยการกองคลัง
4. นางลำดวน  ดวงคมทา             ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. นายเสถียร ภูมีแกดำ               ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
6. ว่าที่ ร.ต. อนิรุทธ์  แดงหยง      ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
7. นายนราธิป  ทองปาน              ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

         ในปี พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ดังนี้

1. นางจันทนันท์  จารุโณปถัมภ์      ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นายชัชวาลย์   พิพิศจันทร์         ผู้อำนวยการกองคลัง
3. นายเมธี  กลมดวง                 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
4. นางลำดวน  ดวงคมทา             ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. นางวิภา  พัฒนาเวช                ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
6. นายประภากร ศรีสว่างวงศ์       ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์           ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์         ผู้อำนวยการกองคลัง
3. นายเมธี กลมดวง                  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ   สำนักงานอธิการบดี
4. นางลำดวน  ดวงคมทา             ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. นายประภาส  ปาตลานนท์        ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
6. นายประภากร ศรีสว่างวงศ์       ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

          ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

1. นางณิชชาอร  ปาตลานนท์         ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางลำดวน  ดวงคมทา             ผู้อำนวยการกองคลัง
3. นายเมธี  กลมดวง                 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
4. นายประภาส  ปาตลานนท์         ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. นางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์         ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม         ผู้อำนวยการกองกลาง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ             ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
3. นายเมธี  กลมดวง                 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ         รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
5. นางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์         ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

        สำนักงานอธิการบดี มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาโดยลำดับจากโรงเรียนประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ.2468 เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญและฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ำ พ.ศ.2473 ยกฐานะเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด พ.ศ.2481 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.2481 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู เมื่อ พ.ศ.2505 สู่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 และปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน

        สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์รวมการบริหารและอำนวยการเพื่อให้องค์กรมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ ดังนั้น ภารกิจทั้งหลายที่จะเอื้อต่อการก้าวไปข้างหน้า ให้มหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี จึงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนองและเอื้ออำนวยให้มหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จดังกล่าวได้ อันมีผลมาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการจัดทำแผนและวิเคราะห์แผนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่ บริเวณ ภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกในเรื่องยานพาหนะ การจราจร ดูแลความปลอดภัย และสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนติดต่อประสานงาน กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกโดยกองกลาง ด้านบุคลากรเริ่มจากการบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา  การสร้างขวัญกำลังใจ การจัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่บุคลากรในสังกัดจนเกษียณอายุ โดยกองบริหารงานบุคคล  การดูแลนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานอธิการบดีโดยกองพัฒนานักศึกษา จะต้องให้ความสำคัญและสร้างความผูกพัน สร้างจิตสำนึกและหล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษากับสถาบัน นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับชุมชน นอกจากนั้นการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การบำรุงรักษา ตลอดจนการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจัดการและบริหารการเงินการคลัง ตลอดจนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกองคลัง และการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดทุกกองของสำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการมาโดยราบรื่นและมีผลงาน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยลำดับจนเป็นที่ประจักษ์ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีอย่างยิ่ง

Message us