www.Stats.in.th

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 26 ราย และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

#กองบริหารงานบุคคล

#สำนักงานอธิการบดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Message us