www.Stats.in.th

ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2564

ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Message us