www.Stats.in.th

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วงรอบที่ 2 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ) 

การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วงรอบที่ 2 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ) 

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Message us