แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
>> แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เป็นเครื่องมือและกลไกลสำคัญของการบริหารงาน / โครงการในสำนักงานอธิการบดี และระดับกองในสังกัด ผลักดันให้การดำเนินภารกิจต่างๆ ของผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติทุกระดับ ขับเคลื่อนสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกัน

1. แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559

   
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

>> แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอธิการบดี ใช้กรอบแนวทางในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีเป็น กรอบแนวคิดหลักในการจัดทำซึ่งได้มีการนำตัวชี้วัดจากการประเมินผลของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี

>> ทั้งนี้ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของสำนักงานอธิการบดี ในแต่ละปีงบประมาณ ตามพันธกิจ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การทำงานเป็นเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ทำให้สำนักงานอธิการบดี สามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีและเป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประจำปี 2553

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

ประจำปี 2554

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2554

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

ประจำปี 2555

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2555

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

ประจำปี 2556

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2556

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

ประจำปี 2557

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

ประจำปี 2558

1. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

Download

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

Download
     
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี (Risk Management)

>> แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
>> สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยงจะเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

ประจำปี 2553

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

Download

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

Download
ประจำปี 2554

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554

ประจำปี 2555

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555

ประจำปี 2556

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ประจำปี 2557

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

Download
ประจำปี 2558

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

Download